090 71 10 00 mail

Kvalitetssäkring

Umefast AB har utarbetat eget kvalitetssystem för dokumenthantering, systemutveckling och förvaltning av sina tjänster och produkter. Förutom egenutvecklade förvaltningssystem så använder vi oss av Microsoft utvecklingsplattform ”Team Foundation” som en del av vår kvalitetssäkring vilket förenklar bl.a. testning och systemvalideringen av våra produkter. All kundinformation som avtal, programversioner och supportärenden registreras. Kunden har alltid tillgång till information via Umefast kundwebb, där också felanmälan och förslagslåda finns.

Support kan erhållas via Internet eller genom direkt kontakt med vårt supportteam under kontorstid.

Umefast AB kan erbjuda professionell uppstartningshjälp via Umefasts certifierade återförsäljare av produkten, framförallt när det gäller strukturering av underhållsfrågor.

Användarträffar genomförs vartannat år och är ett bra forum för återföring samt presentationer av nyheter och trender på marknaden.

Miljö

ISO 14001

Vårt ledningssystem för miljö är certifierat enligt standarden SS-EN ISO 14001:2004. Umefast AB deltar aktivt i Umeregionens Kvalitets- och miljögrupp. Som ett led i vårt miljöarbete så utgör utvecklingen av produkten Pondus Pro den klart största miljöaspekten, då produkten i sig själv utgör ett kvalitetssystem för våra kunder.

Umefast AB har som målsättning att i sina system för fastighetsförvaltning och serviceorganisationer underlätta för nyttjare att hantera miljöpåverkande produkter samt informera om möjligheten att koppla produkten till kundens miljö och kvalitetsarbete.

Miljöpolicy

Med hjälp av globala Internet- och e-handelslösningar, som underlättar kommunikation på ett miljöanpassat sätt, bidrar Umefast AB till att minska belastningen på miljön. Umefast har som målsättning att i sina system för fastighetsförvaltning och serviceorganisationer underlätta för nyttjare att hantera  miljöpåverkande produkter samt informera om möjligheten att koppla produkten till kundens miljö och kvalitetsarbete.

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet, d.v.s. arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna. Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador på grund av arbetet.

Vi ska i vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete. Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor. Vi ska genom en ständig dialog ställa miljökrav på våra affärspartners och på oss själva. Vi ska hela tiden utveckla kompetensen och engagemanget hos våra anställda. Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som en miniminivå.

På Umefast AB eftersträvas

 • Att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att man förebygger ohälsosam inverkan på medarbetares och andra människors hälsa.
 • Att skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön.
 • Umefast ABs miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda Umefast ABs miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås.
 • Att ge den anställde möjlighet till variation i arbetet, social kontakt och samarbete med andra anställda inom bolaget.
 • Att förhållandena på arbetsplatsen ger den anställde möjligheter till utveckling på både det personliga och det yrkesmässiga planet.
 • Att man som arbetstagare får medverka vid utformningen av sin arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbete som rör dennes arbete.
 • Miljöarbetet – är en kontinuerlig process.

Inköpspolicy

Vid alla inköp till Umefast AB där priserna är lika, ska det minst miljöbelastande alternativet väljas. Miljön ska väga tyngre än priset om det är ekonomiskt försvarbart och hänsyn tagits till livscykelperspektivet för varor och tjänster, vilket innebär att vi i första hand värnar om att samarbeta med leverantörer med en acceptabel miljöprestanda.

Vid inköp av maskiner skall alltid dokument på CE-märkning inhämtas samt att det säkerställs att CE-märkningen är gjord på ett korrekt sätt.

Leverantörer

Umefast AB samlar in information om arbetet hos varje leverantör som man bedömer har eller kan ha en betydande påverkan på företagets verksamhet. Vi ska även kommunicera relevanta krav och rutiner till våra leverantörer, underentreprenörer och andra som jobbar på uppdrag av oss. Utvärdering av leverantörers prestanda görs löpande och dokumenteras i vårt ledningssystem.

Underlag för kommunikation/bedömning av leverantörer kan t.ex. vara:

 • Miljö/Kvalitets/Arbetsmiljöarbete
 • Produkt- och funktionskvalitet
 • Leveranstider
 • Prisutveckling
 • Kundservice

Vid val av leverantörer och underentreprenörer måste naturligtvis hänsyn tas till utbud av alternativa leverantörer, produktkvalitet, leveranssäkerhet, service, lokal närhet, kundkrav etc. Leverantörsbedömningen kan utökas till att även inkludera dessa aspekter.